Phần mềm bán hàng tổng hợp

Các tính năng tiêu biểu của phần mềm như sau:

- Quản Lýáo Giá, Đơn Đặt Hàng Mua, Đơn Đặt Hàng Bán, Phương Án Kinh Doanh, Lịch Giao Hàng.

- Quản Lý Khách Hàng,Người Liên Hệ, Nhà Cung Cấp, Chăm Sóc Khách Hàng Yêu Cầu Khách Hàng.

- Quản Lý Sản Phẩm, Tồn Kho, Nhập Kho, Xuất Kho, Commercial Invoice and Packing List, Hóa Đơn, Phiếu Thu, Phiếu Chi, Ủy Nhiệm Chi, Quản Lý Thiết Bị

- Thống Kê Xuất Nhập Kho; Thống Kê Bán Hàng theo Nhân Viên, Sản Phẩm, Khách Hàng; Thống Kê Sản Phẩm theo Đơn Hàng Bán, Xuất Kho, Nhập Kho; Thống Kê Sản Phẩm đã Đặt Mua​

 

 Phần mềm được viết trên các nền tảng C#, DotNet 4.0, SQL, Crystal Report...

 

 Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm

1. Đăng Nhập

 

2. Giao Diện Tổng Thể

- Các Menu Chính, Status thể hiện tên, phòng ban, các yêu cầu chưa xử lý, các đơn hàng đang chờ duyệt

 3. Quản Lý User

- Quản lý nhân viên theo nhóm khách hàng, loại khác hàng, nhóm sản phẩm, các nhân viên được quản lý

- Phân quyền User theo các chức năng menu

 

4- Quản Lý Báo Giá

- Thêm, xóa, sửa, in, xem lại Báo Giá

- Tìm kiếm Báo Giá theo người lập, thời gian, khách hàng

5- Quản Lý Đơn Hàng Mua

- Thêm, xóa, sửa, in, xem lại Đơn Hàng Mua

- Tìm kiếm Đơn Hàng Mua theo số đơn hàng, thời gian, nhà cung cấp​

 

 

6- Quản Lý Đơn Hàng Bán

- Thêm, xóa, sửa, in, xem lại Đơn Hàng Bán

- Tìm kiếm Đơn Hàng Bán theo số đơn hàng, thời gian, khách hàng​

- Được xuất kho khi được duyệt,  theo dõi đơn hàng đã thu đủ tiền chưa​​

7- Quản Lý Commercial Invoice and Packing List

- Thêm, xóa, sửa, in, copy, xem lại Đơn Hàng Bán

- Tìm kiếm theo thời gian

 

8- Quản Lý Xuất Kho

- Thêm, xóa, sửa, in, xem lại Phiếu Xuất Kho

- Tìm kiếm Phiếu Xuất Kho theo số xuất kho, thời gian, kho​

9- Quản Lý Nhập Kho

- Thêm, xóa, sửa, in, xem lại Phiếu Nhập Kho

- Tìm kiếm Phiếu Nhập Kho theo số nhập kho, thời gian, kho​​

 

9- Quản Lý Khách Hàng

- Thêm, xóa, sửa,xem chi tiết thông tin Khách Hàng

- Thêm người liên hệ

- Tìm kiếm Khách Hàng theo nhóm, loại, tên, người tạo

- Xem nhanh lịch sử bán hàng, đặt hàng, yêu cầu, chăm sóc khách hàng theo từng khách hàng

 

10- Quản Lý Nhà Cung Cấp

- Thêm, xóa, sửa,xem chi tiết thông tin Nhà Cung Cấp

- Tìm kiếm Nhà Cung Cấp theo nhóm, khu vực, tên

11- Quản Lý Sản Phẩm

- Thêm, xóa, sửa,xem chi tiết thông tin Sản Phẩm

- Tìm kiếm Sản Phẩm theo nhóm, nhà sản xuất, tên

- Cập nhật giá sản phẩm

- Tra cứu nhanh số lượng tồn theo từng kho

 

12- Quản Lý Tồn Kho

- In báo cáo theo từng kho, báo cáo tổng hợp tất cả các kho

- Xem Tồn Kho theo tháng, nhóm sản phẩm, theo kho

 

13- Quản Lý Lịch Giao Nhận Sản Phẩm

- Lịch Giao Nhận tự thêm khi có Đơn Đặt Hàng

- Xem Lịch Giao Nhận theo tháng. Xem chi tiết, in phiếu giao nhận

- Lên lịch đều phối xe và tài xế

 

14- Quản Lý Phương Án Kinh Doanh

- Lên kế hoạch khi bán hàng: những đều cần chuẩn bị, chi phí thu vào, chi phí bỏ ra, lợi nhuận

15- Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng

- Thêm, sửa, xóa, xem chi tiết Chăm Sóc Khách Hàng

- Tìm kiếm theo nhân viên, khách hàng, thời gian

 

16- Quản Lý Yêu Cầu Khách Hàng

- Thêm, sửa, xóa, xem chi tiết Yêu Cầu Khách Hàng

- Tìm kiếm theo nhân viên, khách hàng, loại yêu cầu, tình trạng xử lý

17- Quản Lý Hóa Đơn

- Thêm, sửa, xóa, xem chi tiết, in Hóa Đơn

- Tìm kiếm theo khách hàng, thời gian

18- Quản Lý Phiếu Thu

- Thêm, sửa, xóa, xem chi tiết, in Phiếu Thu

- Tìm kiếm theo thời gian

 

19- Quản Lý Phiếu Chi

- Thêm, sửa, xóa, xem chi tiết, in Phiếu Chi

- Tìm kiếm theo thời gian​

 

20- Thống Kê

- Thống Kê Xuất Nhập Kho

- Thống Kê Bán Hàng theo Nhân Viên, Sản Phẩm, Khách Hàng

- Thống Kê Sản Phẩm theo Đơn Hàng Bán, Xuất Kho, Nhập Kho

- Thống Kê Sản Phẩm đã Đặt Mua​

 

21- Quản Lý Thiết Bị

- Thêm, mua mới, di chuyển, sửa chữa, xem lại lịch sử thiết bị

- Xem theo tên nhân viên, văn phòng, tên thiết bị, loại thiết bị,bàn làm việc

- In biên bản bàn giao cho mỗi nhân viên, in thống kê thiết bị theo văn phòng, in nhãn thông tin dán lên thiết bị

  • 4076

LIÊN HỆ